De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap en inspraak. De MR is het orgaan waar de diverse belangen, welke in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De taak van de MR is vooral een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden.

De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) 1992 en in een door de WMO voorgeschreven reglement.

De geledingen

De MR in het basisonderwijs bestaat uit twee geledingen te weten een personeelsgeleding en een oudergeleding. Er wordt gekozen volgens het zogenaamde personenstelsel, dit houdt in dat geïnteresseerden zich kandidaat kunnen stellen, zodat er een lijst met kandidaten ontstaat waaruit gekozen kan worden. Degene met de meeste stemmen komt in de MR.

De personeelsgeleding wordt gekozen door en uit personeelsleden en de oudergeleding wordt gekozen door en uit de ouders van leerlingen. Het aantal leden is afhankelijk van de schoolgrootte (het aantal leerlingen). Beide geledingen hebben een gelijk aantal leden. Leden worden gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna ze zich herkiesbaar kunnen stellen, voor nogmaals drie jaar.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de MR zijn in twee delen op te splitsen; namelijk beleidszaken welke spelen tussen het bestuur en de school. Dit zijn voornamelijk zaken van personele en financiële aard, waarbij de MR instemmings- of adviesrecht kan uitoefenen en zaken welke zich meer in de school afspelen zoals b.v. de toestand van het schoolplein of wat te doen bij calamiteiten etc.
In voorkomende gevallen kan de MR bemiddelen bij meningsverschillen of conflicten tussen ouders/ leerlingen en personeelsleden/ directie, echter niet voordat één en ander is geprobeerd op te lossen tussen partijen onderling.

Indien er zaken zijn waarvan u denkt dat deze in de MR behandeld moeten worden, kunt u een MR-lid persoonlijk benaderen of schriftelijk uw wensen kenbaar maken.

Samenstelling medezeggenschapsraad 2018-2019

Oudergeleding

Solange Grosso
Jacolien Kuipers
Ilse Boerma
Marjolein Rours

afdeling Quadratum
vacant

Personeelsgeleding

Robert Springvloet (voorzitter)
Loura van Rappard
Fatiha Mansour
Marieke Bukman

Afdeling Quadratum
Wineke van Dalen

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.)

In 1996 is het bestuur van onze school (stichting Kind en Onderwijs Rotterdam) gestart met de oprichting van een GMR voor alle 16 scholen die zij bestuurt. De meerwaarde van een dergelijke gezamenlijke MR kan bestaan in het onderhouden van korte lijnen naar het bestuur en het zorgen voor gelijke regelingen op de afzonderlijke scholen.