Skip to content

De medezeggenschapsraad op kindcentrum Talma: een betrokken, enthousiaste en kritische partner.

Wat doet de  MR? 

Elke school moet een medezeggenschapsraad (MR) instellen. In de MR kunnen leerkrachten en ouders meedenken over het beleid van de school (denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid of pesten).  Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee (zoals onderwijstijd/vakantierooster of ouderbijdrage). Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Kijk voor meer informatie op http://www.infowms.nl
Ouders kunnen bij de MR ook terecht met vragen en opmerkingen waarmee ze niet rechtstreeks naar team of directie willen gaan. Doe dit via mr.talmaschool@kindenonderwijsrotterdam.nl

Natuurlijk kunt u een van ons ook direct aanspreken!

Waar ‘staat’ de MR voor?

De medezeggenschapsraad wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking tussen directie, team en ouders vinden wij daarbij van essentieel belang.

Dat betekent dat:
  • Wij een open aanspreekpunt zijn voor directie, team en ouders. We informeren hen en raadplegen hen over belangrijke onderwerpen en onze werkzaamheden.
  • Wij te allen tijde zowel de belangen van de schoolorganisatie, het team, ouders en kinderen betrekken bij ons initiatief-, instemmings- en adviesrecht. Waarbij wij de kernwaarden van onze school: Samen, Enthousiast, Doelgericht, Ontwikkeling, Verantwoordelijkheid, steeds betrekken.
  • Wij actief zelf informatie verzamelen, met ideeën komen en (on)gevraagd advies uitbrengen.
Hoe werken we?

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 8x per schooljaar. De vergaderdata voor het schooljaar 2022-2023 staan in de jaarkalender van de schoolapp en op de website.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij het over individuele personen gaat, of over onderwerpen waaraan nog geen openbaarheid gegeven kan worden vanwege de gevoelige aard van het onderwerp. De directeur is een deel van elke vergadering aanwezig om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

De verkorte agenda van iedere vergadering staat in de jaarkalender in de schoolapp. Voorafgaand aan iedere vergadering zullen de belangrijkste vergaderpunten hierin worden vermeld.

Na iedere vergadering zal een verslag worden geplaatst in de app en op de website van school. In dit verslag staat over welke onderwerpen er is gesproken en welke besluiten er zijn genomen.

Even voorstellen / Samenstelling Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit evenveel leerkrachten als ouders/verzorgers. Op onze school heeft de MR op dit moment vier leden vanuit de ouders en ook vier leden vanuit het team. Deze leden worden rechtstreeks gekozen door hun “achterban”. Leden worden gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna ze zich herkiesbaar kunnen stellen, voor nogmaals drie jaar.

Samenstelling medezeggenschapsraad 2022-2023

Oudergeleding

Jan Jacob van Wijk

Wendy Poppelaars

Christa Hofland

Mariem Chairi

Personeelsgeleding

Robert Springvloet (voorzitter)

Loura van Rappard

Carli Rivera (secretaris)

Bernadette Vennix

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.)

In 1996 is het bestuur van onze school (stichting Kind en Onderwijs Rotterdam) gestart met de oprichting van een GMR voor alle 16 scholen die zij bestuurt. De meerwaarde van een dergelijke gezamenlijke MR kan bestaan in het onderhouden van korte lijnen naar het bestuur en het zorgen voor gelijke regelingen op de afzonderlijke scholen. Namens onze school zit Loura van Rappard ook in de GMR.

Back To Top